Politica confidentialitate (GDPR)

S.C ELECTROMEC S.A poate să colecteze și să prelucreze date cu caracter personal despre Dumneavoastră și despre angajații și colaboratorii dumneavoastră ( „Persoane Vizate”) în cursul derulării relatiilor contractuale („Contractul”) existente și/sau cu afiliații Dvs. Datele cu caracter personal prelucrate conform prezentei note de informare vor fi denumite în continuare „Date”. Ce Date sunt prelucrate

Pe parcursul derulării Contractului, ELECTROMEC SA poate colecta și prelucra Datele furnizate de benefiar/solicitant/client cu privire la Persoanele Vizate, ca de exemplu: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon și alte Date similare.

Scopul prelucrării datelor

ELECTROMEC SA procesează Datele Persoanelor Vizate prin mijloace de procesare atat manuale cât și electronice:
 • pentru derularea procesului de negociere, precum și în cursul executării Contractului încheiat între ELECTROMEC SA și Dvs;
 • în vederea protejării drepturilor dvs., cu mențiunea că pot exista cazuri în care ELECTROMEC SA va putea divulga Datele Persoanelor Vizate în situațiile în care divulgarea este necesară pentru:
 • a) a proteja, pune în aplicare sau apăra drepturile legale, confidențialitatea, securitatea sau bunurile ELECTROMEC SA, ale angajaților, mandatarilor și contractanților acesteia,
  b) a proteja împotriva fraudei sau în scopuri de gestionare a riscurilor;

 • în vederea respectării legislației și a procedurilor legale în vigoare și pentru a răspunde oricăror solicitări din partea autorităților competente;
 • în vederea transmiterii către Persoanele Vizate, pe baza interesului legitim, cu prevederile din preambulul (47) GDPR, informații publicitare prin e-mail, SMS, scrisoare și alte mijloace, legate de inițiativele, produsele, serviciile și evenimentele ELECTROMEC SA și/sau ale celorlalte societăți afiliate/din cadrul Grupului sau ale altor terțe părți care desfășoară activități comerciale.

 • Temeiul legal pentru prelucrarea Datele

  Prelucrarea Datelor Persoanelor Vizate în scopurile indicate mai sus este obligatorie:
 • în vederea executării Contractului în în deplinirea scopului stabilit prin acesta si altele permise de legea aplicabila
 • în vederea asigurării conformităţii cu cu legislația aplicabilă ;
 • în vederea continuării legăturii cu în scopul oferirii, în continuare, de servicii promoționale care au legătură directă cu activitatea ELECTROMEC SA

 • Accesul la Date

  Datele Persoanelor Vizate vor fi accesate doar de către angajații agreaţi şi instruiți în mod corespunzător de către ELECTROMEC SA pentru procesarea de Date, și doar într-o măsură strict necesară îndeplinirii obligaţiilor contractuale. ELECTROMEC SA poate comunica Datele Persoanelor Vizate terților furnizori de servicii cărora li s-au încredințat activități de prelucrare și care au fost desemnați, in avans, drept persoane împuternicite, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile (de exemplu, furnizori de servicii cloud, alte societăți membre ale grupului/afiliate, furnizori de servicii esenţiale pentru realizarea activităților și astfel, în mod exemplificativ și nu exhaustiv, societăți care furnizează servicii IT, experți, consultanți și avocați) și autorităților, atunci când legislația o permite. Refuzul de a furniza Date pentru îndeplinirea scopurilor indicate mai sus nu ar permite ELECTROMEC SAsă încheie eventualul Contract și, dacă acesta este deja încheiat, să continue executarea acestuia.

  Transferul datelor in străinătate

  Datele Persoanelor Vizate pot fi transferate în țări din cadrul și din afara Spațiului Economic European. ELECTROMEC SA. va lua toate măsurile de securitate, conform legislației aplicabile, în vederea protejării Datelor, și se va asigura că transferul datelor se realizează cu respectarea legislației aferente.

  Drepturile Persoanelor vizate

  Referitor la Datele Persoanei Vizate, aceasta are următoarele drapturi:

 • de a obține confirmarea asupra existenţei de Date în baza de date a ELECTROMEC SA și a fi informată cu privire la conținutul și sursa acestora, de a verifica corectitudinea Datelor sau a solicita integrarea, actualizarea sau modificarea acestora;
 • de a cunoaşte sursa Datelor prelucrate, scopurile și modalitățile de prelucrare, precum și tehnologia aplicată prelucrării acestora;
 • de a solicita actualizarea sau rectificarea Datelor;
 • de a solicita ștergerea, anonimizarea sau restricționarea oricăror Date prelucrate cu încălcarea legislației aplicabile; și
 • de a se opune prelucrării acestora, în toate situațiile, din motive justificate.
 • Pe lângă drepturile sus menţionate, începând cu data de 25 mai 2018 Persoanle vizate vor avea și drepturi suplimentare, conform celor menţionate mai jos. Drepturile sus menţionate pot fi exercitate contactând Societatea la adresa indicată în cadrul prezentei.

  Noutăţi GDPR

  Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) general privind protecţia datelor 2016/679 („GDPR”) vor deveni aplicabile, de asemenea, următoarele prevederi: 1. Retenţia datelor ELECTROMEC SA va păstra Datele Persoanelor Vizate pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, așa cum sunt acestea definite în Contract. Astfel:
 • va păstra Datele Persoanelor Vizate în scopurile indicate mai sus la subpunctele i) - iii) sectiunea Scopul prelucrării, pe durata Contractului la care se adaugă termenul de prescripție suplimentar ulterior încetării Contractului, în timp ce
 • va păstra Datele Persoanelor Vizate în scopurile indicate la subpiunctul iv) aceeasi sectiune, pentru o perioadă care nu depășește 3 ani, dacă nu se dovedește altfel necesar.
 • 2. Alte Drepturi În plus față de drepturile prevăzute mai sus, după intrarea în vigoare a GDPR, Persoana Vizată va avea dreptul:

  1. să solicite ELECTROMEC SA limitarea prelucrării Datelor sale, în cazul în care:

 • se contestă corectitudinea Datelor, până în momentul în care se iau suficiente măsuri pentru a le corecta sau verifica;
 • prelucrarea este ilegală, însă Persoana Vizată nu dorește ca ELECTROMEC SA să șteargă datele;
 • ELECTROMEC SA nu mai are nevoie de Date în scopul prelucrării, însă Persoana Vizată are nevoie de acestea pentru formularea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni judiciare; sau
 • Persoana Vizată s-a opus prelucrării în baza unor interese legitime, până se verifică dacă ELECTROMEC SA, deține suficiente temeiuri legitime pentru a continua prelucrarea.


 • 2. să se opună prelucrării Datelor atunci când există interese legitime, inclusiv scopuri de marketing;

  3. să solicite ștergerea Datelor fără nicio întârziere nejustificată;

  4. să invoce dreptul la portabilitatea Datelor atunci când ELECTROMEC SA se bazează pe consimțământul Persoanelor Vizate sau pe faptul că prelucrarea este necesară pentru prestarea de servicii și Datele sunt prelucrate prin mijloace automate; și

  5. să depună o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă.

  Data 16.07.2019
  Director General
  Lucian Cornel SORICA
  S.C. ELECTROMEC S.A.