+40 744 585 387
electromec@oricecontainer.ro

Politica de supraveghere video

INFORMARE

 PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN MIJLOACE VIDEO

    1. Scopul si sfera politicii prelucrării prin mijloace video

    ELECTROMEC SA prelucrează date cu caracter personal, respectiv imaginea, prin intermediul sistemelor video în scopul monitorizării accesului persoanelor în societate, al asigurării securității spațiilor și bunurilor societatii, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediu. Utilizarea sistemului de supraveghere video este necesara pentru mentinerea unui climat social optim si pentru a spori siguranta, securitatea si controlul accesului in incinta ELECTROMEC SA, astfel cum este prevazut in de Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor si protectia persoanelor, precum si Hotararea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor si protectia persoanelor.

ELECTROMEC SA opereaza un sistem de supraveghere video pentru a preveni, descuraja, gestiona si ancheta incidentele de siguranta si securitate, precum si pentru protectia persoanelor, a bunurilor (de incedndii, furturi, efractii, atacuri sau orice alte amenintari). Sisistemul de supraveghere video sprijina realizarea scopurilor comune legate de securitate si acces prin monitorizarea unr zone si evenimente specifice. Acest subsistem vine în completarea subsistemelor de detecție și alarmare la  tentativa de efracție, de control acces, de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu, formând astfel un sistem integrat la securitate fizică.  Astfel sistemul de supraveghere video în circuit închis funcționează în relație de colaborare cu celelalte subsisteme enumerate mai sus, asigurând elementul de monitorizare în timp real și posibilitatea de vizualizare post-eveniment precum și înregistrare, afișarea și transmisia video către diverse persoane desemnate ca utilizatori ai subsistemului de supraveghere.

Aceasta politica stabileste mecanismele de utilizare a sistemului de supraveghere video, precum si masurile adoptate de ELECTROMEC SA de a proteja datele personale si viata privata a persoanelor aflate in incinta ELECTROMEC SA si in imediata sa apropiere. Elementele acestei politici de supraveghere sunt aplicabile in toate spatiile ELECTROMEC SA.

Temeiurile legale ale prelucrarii datelor cu caracter personal le reprezinta art. 6, alin. 1 liytera c) din Regulamentul (UE) 2016/679 – prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului si art. 6 alin, 1 litera f) din Regulamentul (UE) prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau o parte terta.

    Întrucât prelucrarea datelor cu caracter personal (imaginea) prin intermediul mijloacelor de supraveghere video are un caracter obligatoriu, refuzul persoanei de a furniza datele respective  determină  anularea accesului acesteia în sediul ELECTROMEC SA. 

    2. Condiții de legitimitate

    Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, instalarea și utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor și elementelor componente ale sistemului de supraveghere video se realizează  în conformitate cu prevederile legale în domeniu:

    – Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD);

    – Decizia nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, emisă de președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

    – Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

    – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate prin HG nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare; 

    – Ordinul nr. 52/2002 privind aprobarea Cerințelor minime  de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, emis de Avocatul Poporului;

    – Regulamentul de ordine interioara ELECTROMEC SA;

    Conform dispozițiilor art. 13 alin.(2) din Decizia nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video se face numai de către persoanele autorizate de către operator (angajați ai operatorului).

    3. Zonele monitorizate

    Amplasarea camerelor de supraveghere a fost realizată în conformitate cu legislația în vigoare.

    Nu sunt monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată (vestiare, grupuri sanitare, sala de mese). În mod excepțional, în cazul unor necesități în materie de securitate justificate în mod corespunzător, se pot instala camere în birourile în care angajații își desfășoară activitatea. În astfel de cazuri se va avea în vedere respectarea dispozițiilor art. 8 alin.(2) și alin.(3) din Decizia nr. 52/2012.

    Se supraveghează prin mijloace video:

    – zonele de acces și spațiile destinate publicului;

    – zonele cu acces restricționat;

    – zonele de acces în incinta sedului ELECTROMEC SA;

    – zonele de acees birouri, sali de sedinta etc;

    – zonele de productie, curtea societatii, magaziile;

    4. Transparență și informare

    ELECTROMEC SA furnizează persoanelor care intră în zona supravegheată  video informaţiile prevăzute de art. 13 din Regulamentul general privind protecția datelor şi de art. 11 din Decizia  nr. 52/2012, emisă de președintele ANSPDCP. 

    În acest sens,  informaţiile prevăzute la art. 13 din RGPD, având alăturată pictograma aferentă, sunt aduse la cunoştinţa persoanelor vizate în mod clar şi permanent, prin intermediul unui afiş ″Notă de informare″ postat în locurile monitorizate, poziţionat la o distanţă rezonabilă de locul unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere, astfel încât să poată fi văzut de orice persoană.

    5. Protejarea vieții private și securitatea informațiilor

    Pentru a proteja securitatea sistemului video și pentru a spori gradul de protecție a vieții, au fost introduse următoarele măsuri tehnice și organizatorice:

    – limitarea timpului de stocare a materialului filmat, în conformitate cu cerințele de securitate;

    – mediile de stocare (înregistratoare video digitale) se află în spații securizate, protejate de măsuri de securitate fizică;

    – toți utilizatorii cu drept de acces au semnat fișa de post prin care se obligă să respecte prevederile legale în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;

    – dreptul de acces se acordă utilizatorilor doar pentru acele resurse care sunt strict necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

    – persoana care are dreptul de a acorda, modifica sau anula dreptul de acces al utilizatorilor, conform procedurii de acces la bazele de date, este  administratorul de sistem, desemnat în acest sens de operator;

    – administratorul/responsabilul de sistem de securitate fizică desemnat în acest sens ține în permanență o listă actualizată a tuturor persoanelor care au drept de acces la sistemul de supraveghere video, cu specificarea tipului de acces;

    – responsabilul cu protecția datelor personale va fi consultat înainte de instalarea oricărui nou  sistem video.  

    Totodată, s-a avut în vedere prevenirea unei prelucrări ilegale de date cu caracter personal sau  accesul neautorizat la datele respective. 

    6.Accesul la datele cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video 

    Accesul la imaginile video înregistrate și transmise în direct sunt limitate la un număr redus de persoane (angajați ai ELECTROMEC SA) care pot fi identificate în mod clar și este determinat prin atribuțiile specificate în fișa postului (în ce scop și ce tip de acces).

    Accesul la materialul filmat și/sau la arhitectura tehnică a sistemului video este limitat la un număr redus de persoane care pot fi identificate în mod clar și este determinat prin atribuțiile specificate în fișa postului (în ce scop și ce tip de acces).

    Toți membrii personalului cu drept de acces la înregistrările video beneficiază de o instruire inițială în domeniul protecției datelor. Instruirea este oferită fiecărui nou membru al personalului, urmând ca atelierele periodice pe teme privind protecția datelor să fie organizate cel puțin o dată la doi ani pentru toți membrii personalului care au drept de acces la date.

    Sistemul de supraveghere video nu este utilizat pentru verificarea prezenței la program sau evaluarea performanței la locul de muncă.

    În cazuri excepționale, dar cu respectarea garanțiilor descrise mai sus, se poate acorda acces Comisiei de cercetare disciplinară desemnată de Directorul General al ELECTROMEC SA, în cadrul unei anchete disciplinare, cu condiția ca informațiile să ajute la investigarea unei infracțiuni sau a unei abateri disciplinare de natură să prejudicieze drepturile și libertățile unei persoane.

    7. Categorii de date personale colectare si scopul colectarii acestora

     7.1 Caracteristici tehnice ale sistemului

Sistemul ELECTROMEC SA de supraveghere video este un sistem conventional; toate camerele de supraveghere functioneaza 24 de ore/zi, 7 zile/saptamana; calitatea imaginii in majoritatea cazurilor permite identificarea  persoanelor aflate in zona de acoperire a camerei de supraveghere; aceasta inregistreaza imagini digitale inregistrandu-se imaginile captate, precum si timpul, data si locul; nu utilizam tehnologie de varf sau supraveghere video inteligenta, nu interconectam sistemul nostru cu alte sisteme si nu utilizam inregistrarile audio sau „CCTV cu sunet”;

     7.2 Scopul suravegherii video

 ELECTROMEC SA utilizeaza sistemul de supraveghere entru a garanta siguranta, securitatea si controlul accesului; sistemul de supraveghere contribuie la controlarea accesului in cladiri si spatiile deschise detinute, si asigura securitatea si siguranta cladirilor, a personalului si a vizitatorilor, precum si bunurile si documentele prezente sau pastrate in sediu; sistemul de supraveghere video ajuta la prevenirea, descurajarea, gestionarea si, daca este necesar, anchetarea incidentelor legate de siguranta si securitate, a potentialelor amenintari sau a accesului fizic neautorizat, inclusiv a accesului neautorizat in caladiri sau la infrastructura IT;

      7.3 Limitarea scopului

 sistemul nu este utilizat in alte scopuri decat cele mentionate mai sus; nu este utilizat pentru monitoriza prezenta angajatilor; sistemul nu este utilizat nici ca un instrument de ancheta in alte scopuri decat cele descrise mai sus, cu exceptia cazului in care este vorba de un incident de siguranta fizica sau de o infractiune; inregistrarile pot fi transmise organelor de ancheta in cadrul unei ancgete disciplinare sau penale oficiale;

      7.4 Camere web

 ELECTROME SA nu utilizeaza camere web in scopuri legate de protectia sigurantei si securitatii;

     7.5 Categorii speciale de date

Sistemul de supraveghere video al ELECTROMEC SA nu are drept scop colectarea unor categorii speciale de date, cum ar fi originea rasiala sau etnica, mopiniile policice, credintele religioase sau filosofice, apartenenta la sindicate sau date privind sanatatea sau orientarea sexuala; cu toate acestea, sistemul poate colecta date personale speciale privind sanatatea in situatia in care printre vizitatori se afla persoane cu deficiente de vedere sau persoane cu dizabilitati fizice (de exemplu, cele aflate in carucioare sau care folosesc rampa de acces destinata acestora); sistemul CCTV  monitorizeaza aria minima necesara pentru a asigura siguranta si securitatea cladirii; avand in vedere nivelul inalt al expunerii cladirii ELECTROMEC SA din perspectiva securitatii (perimetrul este usor accesibil), intrarile si perimetru ELECTROMEC SA sunt toate echipate cu camere de supraveghere; scopul utilizarii acestor camere nu este de ainregistra sau procesa categorii speciale de date, nici de a viza un individ, ci de a fi capabil de a preveni, a evalua si a ancheta incidente legate de securitate; operatorii sistemelor de minitorizare beneficiaza de instructare periodice cu privire la protectia datelor si la drepturile fundamentale;

    8. Dezvăluirea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video

    Informațiile înregistrate prin sistemele de supraveghere video sunt destinate utilizării de către ELECTROMEC SA în scopul monitorizării accesului persoanelor în societate, al asigurării securității spațiilor și bunurilor instituției, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediul societatii și sunt puse la dispoziția organelor judiciare și a altor instituții abilitate de lege să solicite aceste informații, la cererea expresă a acestora.

    Orice activitate de transfer și dezvăluire a datelor personale către terți va fi documentată și supusă unei evaluări riguroase privind necesitatea comunicării și compatibilitatea dintre scopul în care se face comunicarea și scopul în care aceste date au fost colectate inițial pentru prelucrare (de securitate și control acces). În aceste cazuri va fi consultat și Responsabilul cu protecția datelor desemnat la nivelul operatorului de date.

    Orice situație de dezvăluire va fi consemnată de administratorul sistemului în Registrul de evidență a cazurilor de dezvăluire.

    Imaginile înregistrate prin intermediul sistemului de supraveghere video instalat în incinta sediului ELECTROMEC SA pot fi puse la dispoziția organelor judiciare, la cererea expresă a acestora.

    Datele dumneavoastră cu caracter personal, prelucrate prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video NU vor fi transferate în străinătate.

    9. Durata de stocare

    Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depășește 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

    La expirarea perioadei de stocare datele se șterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate.

    În cazul producerii unui incident de securitate, precum și în cazuri temeinic justificate, durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăși limitele normale în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate.

    Păstrarea este documentată riguros, iar necesitatea păstrării este revizuită periodic (la un interval de două luni).

    În cazul în care durata de stocare depășește termenul prevăzut de 30 de zile, aceasta se va consemna în Registrul înregistrărilor care depășesc durata de stocare, gestionat de administratorul sistemului.

    10. Drepturile persoanei vizate

    ELECTROMEC SA garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

    Toate persoanele implicate în activitatea de supraveghere video și cele responsabile de administrarea imaginilor filmate vor respecta procedura de acces la date cu caracter personal.

    Informarea persoanelor vizate se realizează în mod clar și permanent prin intermediul unui semn adecvat, cu vizibilitate suficientă și localizat în zona supravegheată, astfel încât să semnaleze existența camerelor de supraveghere și pentru a comunica informațiile esențiale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

    Responsabilul cu protecția datelor va asigura actualizarea informărilor corespunzător realităților existente în cadrul activităților desfășurate de ELECTROMEC SA.

    În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului nr. 679/2016 persoana vizată are următoarele drepturi:

    – dreptul de acces, 

    – dreptul la rectificare,

    – dreptul la ștergerea datelor (″dreptul de a fi uitat″), 

    – dreptul la restricționarea prelucrării,

    – dreptul la portabilitatea datelor,

    – dreptul la opoziție,

    – dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.

    Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus  persoana vizată trebuie să transmită a cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată (conform modelului prezentat la secțiunea Cereri privind exercitare drepturi)  la adresa:

    ELECTROMEC SA

Schitu Golesti, str. Drumul Godeni, nr. 270, judet Arges 

Cod poștal: 117650

     e-mail: electromec@oricecontainer.ro

     fax: +40 248529120

    Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Responsabilul cu protecția datelor la  numărul de telefon +40 248529120 sau la adresa de e-mail:  electromec@oriceconatiner.ro.

    Precizăm faptul că exercitarea drepturilor este gratuită pentru o singura solicitare în cursul unui an.

    De asemenea, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, persoana vizată are dreptul de a depune plângere (art. 77) la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro    sau de a se adresa justiției (art. 79).

ELECTROMEC SA

Director general,

Ec. Cornel Lucian SORICA